تیم توسعه و فنی شرکت ما

محمد رفیعی
مدیر عامل

دهجی
گرافیشست

محمد شجاعی
توسعه دهنده

حسن چله دوان
برنامه نویس